>

It efterdek

 

Werom

It efterdek yn wurding.

 

Fansels mei in lichte rūning.

 

Werom