Banken op it dek

Werom

 

De mal wźrmei alle messing steafkes būge (skroef boppe yn it midden mei twa spikerkes der ūnder) en soldearre (fansels it swatte flak dźr ūnder) binne.

 

Steun voor een bank op het dek

De earste poat foar de banken op it dek binne ūndertusken ré. Makke fan in gielkoperen steaf en soldearre yn in mal. Hjir sille noch in tal fan makke wurde moatte.....

 

In bank wurdt makke. Dizze sil wer sloopt wurde, sadat earst de losse dielen farve wurden kin, om dernei yn inoar te lymjen

 

Sa'n 150 plankjes binne beitst en twa kear lakt

 

Fźstlymje troch gebrūk fan in mal. De poaten kreas wyt ferve.

 

 

     

De rźchleunings binne fźstlime. It is tiid foar de sittings.

 

 

De sittings montearre, fansels wer mei help fan in mal.

En klear. 

Werom