Brn

Werom

It gie fansels net altyd goed.

Johan Willem Friso

Sa fear it skip de Johan Willem Friso yn folle gloarje yn folle see.

 

tbaarnd skip

En dit bleau der fan oer nei in brn. De brn heucht my noch goed. Ik wie noch in bern doet ik wekker waard en fan s heit en mem hearde dat it skip tbaarnd wie. Fluch yn klean, de dyk op fleane en mei besauwing sjen nei wat der oerbleaun wie fan wat wrt je grutsk op wienen, omt it san wichtich part wie fan it wurk fan dyn heit en dus fan dyn eigen libben.

Fan Gerrit Mollema t Stadskanaal krige ik op 13 augustus 2007 de folgjende foto tastjoerd.

Syn ferhaal:

"Hjir haw ik noch in foto wr 't de Johan Willem Friso yn fik stiet, it wie op 27 / 28 jan. 1967.

De foto is makke troch Willem Wilstra fan Skns."

 

Terug