Konkurrinsje

Werom

In model fan it orizjinele skip

Fraai stikje hśsflyt. In model fan it orizjinele skip. It is spitich dat śs heit net mear wit wa“t de makker wie fan dit modelskip.12 augustus 2007.
Ik krij in e-mailtsje fan de hear Peter de Lange śt Sauwerd yn Grins. Hy hat boppesteand model makke. Hjirūnder syn ferhaal.

"Myn model is in statysk model skaal 1:25 en dan ūntkomme jo net oan ynterieur. En dat jildt ek foar in 1:17 model op it wetter. ‘t moat op 't lźst ek wat lykje net wier?

Ik haw it model bout yn de jierren 1984 -1987. Ik wie doetiids 15 jier doe 't ik der mei begūn. As MAVO-skoallier koe ik dat der blykbar wol by dwaan.

Ik haw yn de simmer fan ’84 by skipswerf Amels tekenings oanfrege.

Ik krige śteinlik in algemien plan. Dermei bin ik dus mar oan de gong gien.

De romp haw ik bout śt tripleks spanten en dat is oertrutsen mei gelaagd balsahout. Dat letste wie wat ūnortodoks, mar it wurke. Ik wie alles in bietsje oan it śtfinen sis mar. Foar die tiid hie ik allinnich mar in foaroarlochs wetterlinemodel fan in omke fan my opknapt dy’t heal opfretten wie troch houtwjirm. Dit model wie allinnich mei hout, blik, knopen en oar alledeistich guod yn elkoar set. Mar goed, doetiids hienen jo doch ek neat.

Werom nei de “Schiermonnikoog”: ek doe wenne ik yn Sauwerd en fytste sa bygl. in kear yn de krystfakānsje hin- en wer Lauwerseach om maten en foto’s te nimmen etc. (de Schiermonnikoog lei yn die jierren ‘s winters ūnbebrūkt yn de Lauwerseacherbinnenhaven. Fansels wie ik er mei donker earst wer. Dat makke it bouwen fan it model in hiele ūndernimming.

Doe 't de romp klear wie begūn ik mei de opbou. Disse is alhiel optrutsen fan sink (ek wer sawat). De mantel fan in sneuvele brearoaster ūndergie in komplete feroaring en waard it sloepke, en –nei lang sykjen- rekke in manufaktueresaak in grut oantal knopen oan my kwyt om’t die sa hyl moai lieken as plafonniźre–op-skaal.

Sa kin ik noch wol efkes trochgean... wat wol efkes aardich te fertellen is dat it model noch net ree wie of hy gong mei de Rottum fan śt de stźd Grins troch it Reitdiep nei Skiermūntseach. Dizze reis wie nei oanlieding fan 100 jier strānhotel en 75 jier WPD en der wie derom in fearboat-eksposysje op Skiermūntseach, fandear!

Ik hoech tink ik net te fertellen wa't op die trip de kaptein wie.

No ja, fierder ha ik yn dy tiid in protte dia’s en foto’s makke. In protte detailfoto’s en maten opnommen en sa.

Mar goed, ik kin wol efkes trochgean mar moarn moat ik wer oan it wurk, dus ik hāld der earst mar wer efkes mei op.

Freonlike groet,

Peter de Lange"

Werom