De teakel

Werom

 

Ek fan de teakel binne gjin boutekenings beskikber, dus krekt neimjitte fan foto’s is de iennichste opsje.

De teakel fan it orizjinele skip

 

De mislearre teakel

De foto hjir boppe jout in earste “fingeroefening”. Wier gjin gesicht, mar lykas sein, in goeie oefening.

 

In nij besykjen docht better fertuten. Kwa ferhâldings sjocht dit er aardich better út. Fuortendaliks de hiele teakel mar yn de epoksje set, foar fersteviging.

 

Netsjes yn 'e lak en klear.

 

Werom