Kisten foar de gasflessen

Werom

De gaskisten op it skip stean lofts en rjochts neist de luchtkuolling, efter op it boppedek. Op ūndersteande foto binne se te sjen.

 

De kisten foar de gasflessen binne hast ree. Fansels wienen dizze kisten foarsjen fan in boaiem fan gaaswurk om mūglik gas weistreame litte te kinnen.

Kisten voor de gasflessen