De haven

Werom

 

Fiskersboat ˘fkomstich fan de gemeente Westdongeradiel

Fiskersboat mei koade WL, dus ˘fkomstich fan de doetiidske gemeente Westdongeradiel.

 

De zeemeeuw

In foar my űnbekend skip. De foto is yn els gefal resinter dan 1969, omdat rjochts op de eftergrűn de trije gebouwen fan de spuislűzen op Lauwerseach te sjen binne.

 

Jelle Haaima, Hielke Bouma en in űnbekende man op de boech fan de Vooruitgang

Dit moat it skip "De Vooruitgang III" wŕze.  Op in bankje neist de boech stiet Hielke Bouma, in omke fan my. Op de punt Jelle Haaima. De man lofts op de foto is Geert Schaap.

 

De haven fan De SkÔns

Gjin kommentaar nedich fierder. Wol is d˙dlik te sjen dat de floedstripe heger lei dan de wetterstÔn op dizze foto.

 

Brakzand

Dizze "Brakzand" liket op de "Brakzand" dy┤t ik kin as fearboat. Letter is it skip ferboud, de beide mŕsten binne in elts gefal ferdwűn. Neffens ˙s heit is it skip űntwurpen as fearboat, dus wŕrom it skip hjir as resjerzje skip oantsjutten wurdt is net d˙dlik.

 

Janus Toxopeus en Klaas Scheepstra

Lofts op de foto Janus Toxopeus, in soan fan Mees Toxopeus en rjochts Klaas Scheepstra. Markante koppen. Prachtich.

Terug