Lauwerseach

Werom

 

Fan Gerrit Mollema krige ik de folgjende foto’s fan de haven fan Lauwerseach tastjoerd.

Dizze foto is al wat ālder. De Schiermonnikoog leit oan de wāl, krekt as de Rottum en nei 't my by stiet de Ameland. It liket der op dat der in seilsevenemint geande wie op it Waad.

 

Dizze foto datearret fan 29 july 1991. De Schiermonnikoog en de Rottum wienen al ferfongen troch oare skippen. Op de eftergrūn de binnenhaven fan Lauwerseach, wźr de Schiermonnikoog noch in skoft lein hat. Lofts fan de brźge oer de slūs leit de reddingboat. Lofts de hast lege fiskerijhaven mei de fiskōfslach, nammers komt der alhiel lofts in fiskersskip de haven binnenfarre. Alhiel rjochts neffens my de beide loadsen fan Jansma’s dūkbedriuw, fan myn eardere freon Rommert Jansma. In moai sfearplaatsje makke op in sinnige dei.

 

Werom