Masjinekeamer

 

Werom

Foar de oanstjoering fan de elektromotoren wurde fansels elektroanyske regelingen brūkt. Dizze moatte fansels in gaadlik plakje fine in de “masjinekeamer”, net te fier fan de ūntfanger. Stabyl pleatst en it leafst lein yn rubber.

De kistjes foar de ūntfanger (boppe) en de beide regelaars (ūnder).

 

Proefpleatsing fan de ūntfanger (lofts) en in regelaar (rjochts).

 

De takomstige motorsteunen, mei in grut rūn gat foar de oandriuwas, twa lytse rūne gatten foar de befźstiging en fjouwer ovale gatten foar de luchtstream troch de motor. Ik moat tajaan, dit is it resultaat fan ūtsnije mei in wetterjetsnijer. Dér kin gjin stikje hūsflyt tsjinoan. Śtfierd troch in “befreone relaasje” sille we mar sizze.

Werom