Motoaren fan it model

 

Werom

Oandriuwing fan it model

De motoaren foar it model, kompleet mei skroefassen, skroeven en roeren. Fan de beide PVC-doppen neist de skroeven sille de strielbuizen foar de skroeven makke wurde.

De skroefassen binne kūgellagere en wetterticht. Dit omdat se hielendal ūnder it wetteropperflak lizze.