Ūnderhāld

Werom

 

Fervje op it Waad

It skip leit hjir droech op it Waad. Gewoan mei heech wetter boppe in sānbank farre en dan wachtsje op leech wetter. Sa waard it skip foar in part ūnderhālden. Skeelde in reis nei de helling.

 

Op de skouders fan Gerrit Mollema

Gjin gedoch mei droechdokken, steigers of oare ūnsin dy“t de arbeidsynspeksje hjoed de dei betinkt. Gewoan op 'e rźch fan kelner Gerrit Mollema klimmen en fervje dy hap. Dit wie foar dy mannen de gewoanste saak fan de wrāld, se hienen yn elts gefal in soad wille. Tusken it skip en de holle fan Gerrit binne de fjoer- en wettertoer fan Skiermūntseach te sjen.

 

No goeie

It wetter komt op. Oant sjen.

Werom