Rźdingsboat

Werom

 

De rźdingsboat yn de haven

De Skāns wie yn de tiid fan de Lauwerssee, de thśshaven fan de rźdingsboat. Dizze boaten spilen in wichtige rol yn it deistich libben fan de bewenners, sa’t ik my heuge kin. As bern swommen we in “rūntsje rźdingsboat”, ūnder tafersjoch fan in muoike fan my.

 

De Insulinde

De Insulinde stiet my net sgoed mear by, de lettere Gebroeders Luden wol.

 

Leech wetter

Op dizze aansichtkaart stiet te lźzen: “It haventsje fan De Skāns mei de Insulinde oan de steiger en lofts op de foargrūn de kaptein fan de rźdingsboat: Klaas Toxopeus.

No is it sa dat sawol Klaas as syn broer Mees in grutte rol spile ha yn de ūntjouwing fan dizze rźdingsboaten. Mear ynformaasje is hjir te finen.
Oan ‘e oare kant fan it wetter is dśdlik de kustline fan de provinsje Grins te sjen.

 

De Insulinde yn lettere jierren

De Insulinde werom yn de haven fan De Skāns, jierren letter. De Lauwerssee wie allang ticht.

 

Gebroeders Luden

Hjir dan de Gebroeders Luden mei feart en faasje. Dizze boat stiet my noch goed by.

Werom