De romp, diel 3

 

Werom

 

Op dizze foto is te sjen, hoe oft it spantwurk fan de boech stevich yn elkoar lime wurdt.

 

Dernei is de romp beplanke.

    

 

    

    

Ree om ien de epoksje mei glęsweefsel set te wurden.

 

    

Romp ye 'e epoksje mei glęsweefsel.

Werom