De Romp, diel ien

Werom

 

Der is om april 2005 hinne starten mei de bou. As earste binne de orizjinele tekenings yn parten ynskand, drnei binne se mei in beamer op de muorre projektearre mei de krekte fmjittings en is alles op papier set dat ophong waard.

Dizze tekene eleminten binne drnei tknipt er oernommen op hout. Doe begon it grutte seagjen.

 

De earste ympresjes....

De spanten fan it model lizze te wachtsjen

De spanten binne t 12 mm multipleks seage en lizze te wachtsjen...

 

De kop fan de kylbalke

Detailopname fan it meitsjen fan de kylbalke. Dizze is makke fan twa oan elkoar lime planken. De planke wie lykwols net breed gench om de hichte fan it skip mei meitsje te kinnen. Drom moasten der op de boech en op de spegel fan it skip houten dielen plakt wurde. It is noch gjin gesicht, mar dat sil fst wol goed komme.

 

Skrabje yn de tn

15 oktober 2005. Lekker in dei yn e tn oan it wurk. Temperatuer sawat 19 graden.

 

Teste oft alles past      Teste oft alles past

Stadichoan begjint der in werkenbere foarm yn te kommen. De spanten binne hjir losjes yn de kylbalke pleatst.

Werom