De salon, diel 2

 

Werom

De oarspronklike stuollen śt de salon yn de boat. Dizze bekling is montearre boppe in bank tsjin de foarkant fan de salon, de stuollen yn it efterste diel fan de salon hienen sittings, op deselde wize makke as dizze bekling.

 

Earste stap, like rjochthoekjes seagje śt in plaat balsahout.

 

    

Twadde stap, mei in lymklem de plaatsjes balsahout klem sette tusken twa tripleks mallen, die yn de krekte foarm seage binne (foto rjochts). Dźrnei de plaatsjes balsahout skuorje yn de foarm fan de tripleks mallen.

 

     

It resultaat. Net ferve en ferve.

 

Ūnder: de mal om de bekling te fiksearjen. Boppe: In stimpel fan tripleks mei deroan in stokje. Ūnder it tripleks is in stikje skūm plakt.

 

Stimpelje......

 

En de earste is ree!

 

Werom