De salon, diel 1

 

Werom

Hjirūnder inkele foto’s fan it ynterieur van de salon fan it skip. It ynterieur is diels yntakt bleaun. De stuollen foaryn binne noch orizjineel. De orizjinele tafeltsjes en stuollen fierder nei efteren, dy’t festmakke wienen oan ‘e flier, binne ferfongen troch losse tafels en stuollen. Dźrmei binne fansels de mooglikheden foar gebrūk fan de salon op it hjoeddeistke skip ferromme.

 

De trep nei ūnderen is noch orizjineel, krekt as it stek der om hinne.

 

 

De salon wurdt fansels bout op in stevich fundemint, it salondek.
Ek it salondek hat in lichte rūning oerdwers, mar ek yn ’e lingterjochting.

De earste oanset, de spikergatten binne noch goed te sjen.

 

Alle spijkergaten zijn weggeplamuurd. Het gat voor de trap is uitgezaagd.

 

Ūnderkant.

 

Beide sydkanten. 

 

 

De finsters binne mjitten en śttekene op pleksjeglés.

 

Werom