De skoarstien

 

Werom

 

Fan de skoarstien binne gjin tekenings. Derom is dizze ek fan foto’s sa goed mooglik neimetten.

   

 

De basis.
De binnenkant is swart ferve

 

ďfwurkje mei fleant˙ch tripleks

 

   

Yn ‘e spuitplamuer. Der binne trije ˙tlaten te sjen. Twa fan de motoaren foar de oandriuwing, ien foar wat neamt waard, de “ Ljochtmotor”

 

 

De doar fan de kast yn de skoarstien.

 

Ferve en klear!

Werom