De sloep

Werom

Fan de sloep binne inkeld in pear rūge omskotten beskikber. Fansels binne der wol foto’s fan makke, mar goeie boutekenings mei ōfmjittings binne der net. Dźrom moat der neimetten en ymprovisearre wurde.

 

De sloep

 

Earste oanset foar it dek fan de sloep 

Earste oanset foar it dek fan de sloep

Op beide foto’s hjir boppe is te sjen, hoe’t it dek fan de sloep ūnder spanning brocht wurde, op hope dat dizze dalik dizze foarm hālde sil. Fansels sil der dan mear hout fuortseage wurde matte, sadat der allinnich mar in rāne oer bliuwt. Oan dizze rāne binne dan de sydkanten en de spegel te lymjen. Foarearst leit it wol efkes goed op dizze wize.

Werom