De stjoerhutte

Werom

 

De iene marifoan.

 

De motorkast.

 

De ynstrumintekast foar de motoaren en de marifoan, mei as fergelyk in kniper.
De tr˙k, in miniatuerke ˙tprinte op de kleurenprinter en dŕrnei op in stikje hout plakke.

 

De tillegraaf, fansels de orizjinele. Rjochts wierskynlik de betsjinningskast foar de boechskroef, in boechskroef is letter oanbrÔcht.

 

De oarsprongklike radar en de twadde marifoan. Rjochtsboppe is de roerstÔnjouwer te sjen.

 

Stjoerrŕd. Dŕrboppe lofts de roerstÔnjouwer, yn it midden mooglik in djiptemeter en rjochts it kompas. Dit kompas is net mear it orizjinele.

 

 De earste oanset foar in stjoerrŕd.

 

┌tseage.

 

Beitst en lakt. Neat te rŕden.

 

Sydkanten fan ‘e stjoerhutte

De sydkanten fan ‘e stjoerhutte binne ˙tseage en de doarren binne foarsjen fan knierjen.

 

De mal foar de boarstwarring foar de stjoerhut.

 

Op dizze foto, fleanmasjinetripleks yn fjouwer lagen, lime en klemt yn de selsmakke mal.

 

Yn foarm en klear foar fierdere ferwurking.

Werom