Farre

Werom

 

Yn in binnenwetter

It skip yn orizjinele steat, dus foar ferlinging. It leit hjir yn in binnenwetter, lokaasje ūnbekend.

 

Op folle see

In aansichtkaart fan it orizjinele skip.

 

Oankomst

Oankomst fan de fearboat. Ek hjir noch it orizjinele skip, dus de koarte ferzy. De matroas stjit klear mei de tros.

 

Nochris op folle see

Yn folle see. Dit kin op de doetiidske Lauwerssee west ha, fanwege de begroeiļng oan de oare kant, of op de Waadsee, mei it eilān Skiermūntseach op de eftergrūn. It bysūndere fan it skip is, dat hoewel it hjir op folle snelheid farre sil, de golfslach minimaal is.

 

En nochris op folle see

Deselde lokaasje, krekt efkes letter yn de tiid.

 

Ōfreis

Ōfreis fan de fearsteiger fan De Skāns of Zoutkamp, wierskynlik De Skāns. It skip faart efterśt om los te kommen fan de steiger, te sjen oan it flakke wetter tusken skip en fotograaf. Ōfladen fol, dus it mat in moaie simmersdei west ha.

 

Werom