De flaggemst

Werom

 

It is nochal in gedoente om fan in rjochte stk in bytsje taps tarinnende flaggemst te meitsjen. Ik haw de neikommende trk thelle.

It meitsjen fan de flaggemst

De skuormasine is op ‘e kop festklamme yn de wurkbank. Dizze is foarsjoen fan groukerrelich skuorpapier. Fansels wurdt de skuormasine oanset. De rne stk mei in diameter fan 10 mm is yn de boarmasine klemt. Sa is de stk giseljend oer de skuormasine te bewegen en wurdt de stk moai rn fskuorre. Om it risiko fan fbrekken foar te kommen, is in lyts stikje hout brkt mei in boarre gat fan 10 mm. Dat wurdt om it oare ein fan de stk skoot en mei de hn beethlden. It tsjinne om samar te sizzen as in lager. En dernei oe sa foarsichtich oant wurk gean en tiid dwaan.

 

De ra

De ra is seage t in rjochthoekich stikje hout, drnei rnskuorre.

 

De mst is no alhielendal klear, kompleet mei topljocht. De betrieding fansels netsjes fuortwurke yn de mst. Hoe? De mst is yn de lingterjochting troch seage, drnei is yn it midden in greef kerve wrt de betrieding yn lein is. Drnei binne de beide msthelten wer oan elkoar lime.

Werom