Winter

Werom

 

Iiswille op De Skāns

Iiswille op De Skāns. It kanaal fan De Skāns nei Dokkum frear regelmjittich ticht. Yn de rjochter wenarke wenne de famylje Willem Wilstra en yn de lofter Siep Zeeman. Foar śs as bern in soad wille.

Oan é oare kant fan de dyk, op see, wie it lykswols in tige oar ferhaal, tsjūge ūndersteande foto’s.

    

Mem mei beide soannen op de pier by de peilskaalop é Skāns. Op de eftergrūn de iisskossen fan it beferzen sālte wetter fan de Lauwerssee.

 

De Gebroeders Luden komt in yn it iis fźstrūne fearboat te help. Lykwols, sūnder swierrichheden mei it kuolwetter ferrint dizze reis foar de reddingboat net.

 

De Insulinde tsjok yn it iis yn é haven fan De Skāns.

 

      

 

De dikte fan it iis mjitte fan it sālte wetter yn de Waadsee, mei de pier fan Skiermūntseach in sicht. De fearboat wie wiles fźstrūn yn it iis.

 

 

Werom