Stoarm

Werom

 

Kaart fan de Lauwersmar

De doetiidske Lauwerssee, wie te sjen as in “kom”, wźrby it haadsoal foar De Skāns lāns rūn. By noardwester stoarm waard it wetter fanōf de Noard- en Waadsee de Lauwerssee ynjage. It wetter koe hjirtroch goed heech komme te stean, sjoch ek by ridders en helden.

 

Noardwester stoarm

Noardwester stoarm. De pier nei de peilskaal en de rźdingsboat stie ūnder wetter. De peilskaal stiet der tsjintwurdich noch. In holle betonnen toer mei gatten ūnder wetter mei in driuwer der yn, sadat it wetter yn ‘e toer krekt sa heech stiet as der būten. Oan de driuwer siet in mjitynstrumintfźst dy't yn it hokje stie. It liket as stiet der ienop de peilskaal, krek rjochtsefter it hokje. Yn de fetten op de foargrūn siet neffens śs heit brānstof foar de fearboaten en de rźdingsboat. Dat koe doe noch, mei de hjoeddeiske brānstof prizen is dit skraach noch foar te stellen.

 

Myn neef Henk fan omke Klaas en tante Durkje liet my op 14 july 2007 witte dat hy te finen is op boppesteande foto. Hjir syn ferhaal.

“Yn dyn ferhaaltsje by de peilskaal yn stoarmwaar fermeldest de oanwźzichheid fan in persoan op de peilskaal.
Ast ynzoomst ( is dat geef Frysk?) op de foto sjochst dat der noch ien njonken stiet (efter it rśtsje).
Neffens my bin ik dat mei Klaas fan Henk en Klaske.
It heucht my noch dat Klaas en ik mei stoarmwaar tusken de brekkers troch en yn e lijte fan de muorre nei de peilskaal rśn binne.
Willem Wilstra hat sūnder dat wy it fernaam hawwe de foto makke. (moat ergens yn 67 of 68 west hawwe)”

 

Woeste see

De see koe wyld te kear gean.

 

De stoarmbal wurdt hise

Neffens my is it Klaas Scheepstra, dy’t hjir de stoarmbal hiset. Dizze waard hise yn it havenljocht fan De Skāns, boppe op 'e dyk. Dźrefter in part fan de fearboat Johan Willem Friso.

 

De stoarmbal hise

De stoarmbal hise. As lytse beukers klommen wy fansels sa no en dan yn é peal. Wy hienen in natuerlike oanstriid om “seesiik” te wurden, om’t de peal behoarlik skommelje koe.

 

It havenljocht

It havenljocht noch in kear.

Werom