Tekenings

 

Werom

Op dizze side in foarbyld fan in diel fan de ynscande tekenings.

In diel fan de boech fan it skip. Dķdlik is de datum fan de tekening te sjen, 3 february 1956.

 

De spegel fan it skip

In diel fan de spegel. De boaiem fan it efterskip befynt him krekt Żnder wetter. Op dizze wize is romte makke foar de skroefassen en de skroeven. De skroeven binne teffens Żnderbrocht yn strielbuizen.

 

Ynrjochting fan it skip

In diel fan de ynrjochting fan it skip.

 

Werom