Wźrom dit model?

 

Werom

Alles hat histoarje, dus ek de bou fan dit model. Oarspronklik wie it orizjinele skip 5 meter koarter.

Op de side fan in hear Dijkema wie in foto fan it skip in syn ālde gloarje werom te finen.

 

Nei ferlinging fan it skip kaam mien heit yn it besit fan inkelde tekenings, wźrūnder de belangrykste, it linenplan. Hy hat jierrenlang op dit skip faart, dus as bern bin ik in soad mei west.

Dizze tekenings leinen al in jier of 20 goed opburgen mei as doel der immen in modelboat mei te meitsjen.

It kaam der mar hieltiid net fan.

Lokkich hat de moderne technyk holpen. De tekenings binne ynscand en dernei mei in beamer op de muorre projektearre.  Nei it feststellen fan de goeie ōfmjittings op de muorre, koenen de meast wichtige saken op papier oernommen wurde. En doe leinen der de spanten en de kylbalke ynienen in papier klear en dan moatte jo wol.

Werom